!
!

Controle over jezelf

Controle is een begrip met meerdere betekenissen, afhankelijk van de context. Het is bijvoorbeeld de toezicht op de juiste werking van een toestel, op het naleven van de voorschriften, op het al of niet aanwezig zijn van een fout. Controle is ook de mate van beheersing. Een ingrijpende mate van bemoeienis wordt ook controle genoemd.

Een controle is een instrument dat te allen tijde gevoerd kan worden, voortdurend of periodiek. Verder is controle vaak ten behoeve van de veiligheid of voorkomen van fouten.

b.v. bij verkeersovertredingen, gesprek bij je baas, sollicitatiegesprekken, etc

Prestatieverbetering (school, sport, werk enz.)

Een prestatie is het volbrengen van een gesteld doel of verplichting. Het begrip prestatie wordt in verschillende contexten gebruikt, onder andere in de psychologie, de sport, de economie, het bedrijfsleven, bepaalde beroepen en het onderwijs. De beste prestatie op een bepaald gebied wordt wel een record genoemd. In de economie refereert 'prestatie' vooral aan het produceren van een dienst of goed.'

In de gedragswetenschappen wordt prestatie meestal gekoppeld aan motivatie, dat wil zeggen, de impliciete of expliciete wil om een bepaald doel te bereiken.

Burn out 1 sessie

Burnout; meerdere sessies voor een blijven resultaat via een traject door een methode die ik zelf ontwikkeld heb door kennis en ervaring met diverse successen. vraag naar de mogelijkheden

Burn-out is een psychologische term voor het fenomeen compleet opgebrand te zijn. Iemand met burn-out is vaak niet eens meer in staat om de simpelste taken uit te voeren, of zoiets als een trap op te lopen zonder volledig uitgeput te zijn. De ervaring om ineens zo'n groot gebrek aan energie, concentratie en zingeving te ervaren is emotioneel erg heftig en schokkend voor de getroffene en is voor buitenstaanders moeilijk te bevatten. Te meer omdat de getroffene voorheen doorgaans juist erg energiek en opgewekt was en normaliter een schepje er bovenop doen afdoende is om een pittige uitdaging het hoofd te bieden. Toch mag burn-out allerminst gebagatelliseerd worden, ernstige verwaarlozing kan naar verluidt zelfs leiden tot psychose, hartfalen of zelfmoord.

De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach. De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden. Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting ( extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en verminderde persoonlijke bekwaamheid ( minder goed presteren dan in het verleden het geval was en ook wel verminderd werkgerelateerd zelfvertrouwen). De laatste opvatting ligt de laatste jaren onder vuur. Het verminderde gevoel van zelfvertrouwen lijkt geen centraal onderdeel van het burn-out-syndroom te zijn; terwijl een aantal wetenschappers burn-out als een vorm van depressie, dan wel gewone, zij het extreme, vermoeidheid ziet (en dus niet als een op zichzelf staand begrip).

Verondersteld wordt dat een burn-out kan ontstaan na langdurig te zijn blootgesteld aan een teveel aan stress op het werk en in de privésituatie dat uiteindelijk leidt tot fysieke, emotionele en geestelijke uitputting en met name een risico is voor de meer sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme.

Vaak wordt gesteld dat een burn-out niet verward dient te worden met overspannenheid of een depressie. Ze zouden alleen min of meer dezelfde symptomen hebben, maar (vaak) een andere oorzaak hebben en zouden dientengevolge ook anders behandeld dienen te worden. Deze opvatting staat tegenwoordig onder druk; de verschillen tussen deze psychische problemen lijken aanzienlijk kleiner dan de overeenkomsten. Dat betekent overigens ook dat de meerwaarde van het begrip "burn-out" ten opzichte van deze andere concepten steeds meer betwijfeld wordt.

Veranderen motivatie

Welke gewoonte wil je veranderen

Exzeem of uitslag

Eczeem is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende huidaandoeningen die maar zeer ten dele wat met elkaar te maken hebben, en van vele vormen ervan is de oorzaak nog maar slecht bekend. De meeste, maar niet alle eczemen jeuken, maar lang niet alle jeukende aandoeningen zijn eczeem. Andere veelvoorkomende symptomen zijn: roodheid, schilfering. Vaak ook bultjes, soms blaasjes. Juist het tegelijk voorkomen van meerdere symptomen past bij eczeem.

Huiduitslag is een zeer algemene aanduiding voor niet-aangeboren, min of meer gegeneraliseerde (niet op 1 plaats voorkomende) afwijkingen van de huid waarbij deze roodheid en/of vlekjes of verhevenheden vertoont, meestal als manifestatie van een inwendige ziekte of afwijking. Zie voor de beschrijving van een huiduitslag Morfologie huidafwijkingen.

Verlegenheid

Verlegenheid is een woord waar vaak een lage assertiviteit mee wordt bedoeld. Een definitie zou kunnen zijn: verlegenheid is de geremdheid die men ervaart om de afstand tot iemand of een bepaalde zaak te durven overbruggen.

Verlegenheid uit zich vaak in "niet durven". Iemand die verlegen is heeft vaak moeite mensen aan te spreken, of zich in moeilijke situaties te begeven en gaat ook vaak confrontaties uit de weg. Wanneer een moeilijke situatie zich voordoet, trekt men zich terug of uit men zich niet op de "juiste" manier. In extremere situaties maakt de verlegenheid vaak plaats voor een alerte reactie, bijvoorbeeld bij een brand of ongeval.

Verlegenheid hoeft zich ook niet tot alle aspecten van het leven uit te strekken. Sommige mensen zijn op hun werk sociaal zeer sterk, maar verlegen tegenover het hetzelfde of het andere geslacht, afhankelijk van de seksuele voorkeur. Bij anderen is het omgekeerd. Weer anderen weten verlegenheid te camoufleren. Ook kan de verlegenheid zich uiten in blozen, wat als zeer ongemakkelijk kan worden ervaren.

Verlegenheid hoeft niet altijd negatief te zijn. In sommige culturen en situaties wordt "de kat uit de boom kijken" in zekere zin wel gewaardeerd en is overassertiviteit uit den boze. Ook zijn er mensen die een rustige partner zoeken en daarom bewust op zoek gaan naar verlegen of verlegenachtige mensen.

Soms kan verlegenheid hinderlijk zijn. Het kan resulteren in teruggetrokken of "robotachtig" gedrag. Bij extreme verlegenheid kan het zelfs uitlopen in "mensenschuwheid", zelfs in iemands eigen huis. Men krijgt het etiket "asociaal" en "contactgestoord" opgeplakt, waarbij talenten en kwaliteiten in het geheel niet de kans krijgen naar buiten te komen. Het zal hinderlijk zijn in het vinden van een vriend of vriendin, of bij het zoeken naar een baan. In een dergelijk geval is het van groot belang hier goed mee om te gaan, en de verlegenheid te waarderen.

Iemand kan ook in verlegenheid gebracht worden. De betekenis van verlegenheid is dan veel meer dat iemand merkt dat hij/zij niet zo goed was ingevoerd in het onderwerp als gedacht. Als iemands als sportploeg verliest, terwijl deze door de omgeving en door de ploeg zelf als sterkste werd gezien, word de sportploeg in verlegenheid gebracht. Iemand die een bepaald standpunt naar voren brengt, maar dit onvoldoende weet te onderbouwen in een gesprek, wordt in verlegenheid gebracht.

Vermoeidheid 1 sessie

voor een blijvend resultaat vraag naar de mogelijkheden voor het doorlopen van een traject

Vermoeidheid, ben weer actief in doen en laten.

Vermoeidheid (of moeheid) is een staat van lichaam en geest waarbij een persoon zich verminderd in staat voelt activiteiten te ondernemen en zich slaperig voelt. Vermoeidheid is over het algemeen een gevolg van een zware lichamelijke of geestelijke inspanning of een lange periode zonder slaap. Vermoeidheid kan echter ook een symptoom zijn van een lichamelijke of geestelijke aandoening, zoals hartzwakte, diabetes, schildklierziekte, hersenletsel (bijvoorbeeld een beroerte), of klinische depressie.

Omdat bij vermoeidheid het concentratie- en reactievermogen afneemt, is een moe persoon niet optimaal in staat activiteiten uit te voeren die constante concentratie en/of reactievermogen vereisen, zoals het besturen van een voertuig.

Als er sprake is van snelle vermoeibaarheid in combinatie met andere klachten, zoals malaise, spierzwakte en duizeligheid, kan dit duiden op het chronischevermoeidheidssyndroom.

Blozen

Blozen ( Nooit meer een verlegen gevoel en nooit meer een rood gezicht en zich ongemakkelijk voelen)

Blozen is het rood worden van iemands gezicht en soms ook nek. Blozen ontstaat door een verhoogde bloedtoevoer naar het hoofd. Vaak kleuren ook andere delen van het lichaam rood. Blozen gaat meestal gepaard met een gevoel het warm te hebben. Dit komt door de verwijding van de oppervlakkige bloedvaten.

De term wordt vooral gebruikt indien dit rood worden optreedt als gevolg van verliefdheid, schaamte, woede, vernedering of andere emotie. Maar iemand kan ook rood worden door seksuele opwinding ('seksblos'), kou of (zware) lichamelijke inspanning. Ook bepaalde stoffen kunnen een blos veroorzaken, zoals alcohol en koolmonoxide.

Indien de rode kleur langere tijd aanwezig blijft nadat het blozen begint, kan dit een vroegtijdig teken zijn van rosacea. Het verschijnsel wordt veel gezien bij jonge mensen, vooral meisjes, maar ook tijdens de zogenaamde overgangsjaren.

Mannen vinden het vaak aantrekkelijk als een vrouw bloost. Wellicht is blozen dus een belangrijke functie. Een goede behandeling om het orthosympatische zenuwstelsel, de oorzaak van het verschijnsel, te beïnvloeden is zonder bijwerkingen niet voorhanden. Men ziet de klachten vaak op oudere leeftijd vanzelf verdwijnen.

Snurken van partner

Snurken of ronchopathie is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel.

Snurken kan door de partner als bijzonder irritant ervaren worden en deze uit zijn slaap houden, maar ook de snurker zelf kan door zijn snurken een slechte nachtrust hebben. Snurken of ronchopathie is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel.

Snurken kan door de partner als bijzonder irritant ervaren worden en deze uit zijn slaap houden, maar ook de snurker zelf kan door zijn snurken een slechte nachtrust hebben. Ernstige snurkklachten kunnen een aanwijzing zijn dat iemand last heeft van korte ademstilstanden gedurende de nacht (slaapapneu). Deze ademstilstanden leiden vaak tot het (bijna) wakker worden waardoor de slaap sterk wordt verstoord. Het komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Er zijn medische technieken om snurken te verminderen. In eerste instantie zal een arts ernaar streven om de luchtwegen goed open te houden gedurende de slaap, en daarmee het trillen van weke delen voorkomen.

In de slaap ontspannen de spieren inclusief de tong en het verhemelte in de luchtweg. Bij sommige is de orofarynx (deel van de keelholte) zo nauw dat het bij het inademen bijna dicht gaat. Door deze vernauwing begint de slaper door zijn mond te ademen. Doordat de slaper zijn mond opent glijdt de tong naar achter richting de keel en de luchtweg wordt hierdoor nog nauwer. De lucht door de vernauwde luchtweg laat de huig en andere slappe delen van de mond en keel trillen. Dit veroorzaakt het snurkende geluid.

Zelfbeeld

Zelfbeeld ( Er is er maar 1 ik, ik ben uniek en ben erg tevreden met mezelf)